Na sales blijft de service

Klachtafhandeling

Bij Dormai gaan we tot het uiterste om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat doen we ook in het geval je een klacht hebt. Ben je niet tevreden over onze producten, dan kun je ons altijd bellen of schriftelijk een klacht bij ons indienen. Dit gaat het gemakkelijkst met het contactformulier of via ons e-mail adres info@dormai.nl of per brief naar Dormai Kinderboxsprings, S.N. Menkostraat 37, 7523 DZ in Enschede. Wij bevestigen je klacht per mail en handelen deze binnen zeven dagen af. Van het constateren van de gebreken tot een passende oplossing. Mocht het onverhoop langer duren, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten waarbij we ook aangeven wanneer je een antwoord mag verwachten. 

Wij zijn lid van de Stichting Webshop Keurmerk waardoor je je klacht over onze producten of service ook kunt indienen via hun website:www.keurmerk.info. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, kun je het geschil altijd voorleggen aan de geschillenregeling van de Stichting Webshop Keurmerk. Mocht de bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leiden, kun je het geschil altijd voorleggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Retourneren

Je hebt altijd een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen een product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van je product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor jouw rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kunt je gebruik maken van het modelformulier (zie verder).
Wij vergoeden al je betalingen inclusief eventuele door ons in rekening gebrachte leveringskosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je ons de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen.

Voor het retourneren kun je gebruik maken van het herroepingsformulier.

Garantie

Een uitstekend product heeft een uitstekende garantie. Voor oze bedden is dat 3 jaar. Als je bed binnen de garantieperiode kapot gaat, nemen we het in behandeling tenzij er schade is ontstaan door onvoorzichtig of onkundig gebruik, vallen of stoten of door overige oorzaken van buitenaf zoals waterschade.

Wij hanteren de volgende garantieregels:

1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering. 2. De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft technische gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij het uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem: • tot 1 jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer; • 1 tot 2 jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer; • na 2 jaar en tot 3 jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijd kosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het technische gebrek redelijkerwijs is te herstellen. Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waar de zaak is afgeleverd.3. De verplichting van de ondernemer met betrekking tot conformiteit genoemd in lid 1 en zijn eventuele productgarantie genoemd in lid 2 vallen niet onder de aanbetalingsgarantie genoemd in artikel 17 lid 1.4. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.5. Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.7. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.8. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

© 2011 - 2022 kinderboxspring.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel